Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Żłobek w Daleszycach

 Klauzula informacyjna dla rodziców/ dzieci

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/ Pana – rodzica/ dzieci oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach,  z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 11C, 26-021 Daleszyce; tel: 41 3336001; email: zlobek@daleszyce.pl
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych dzieci: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia- tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka. 
 3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Robert Pytlik – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@abi-net.pl lub pod numerem telefonu  +48 795626770;
 4. Dane osobowe Pana/Pani /dzieci będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych: ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ; ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; Uchwały NR XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego Żłobka w Daleszycach; Statutu (ustalonego i  nadanego w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały NR XIII/89/2015 w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego Żłobka w Daleszycach); innych przepisów dotyczących samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym szczególnie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych, w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,
 5. Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz żłobka usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.
 6. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przechowywane przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie AKT. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania.
 7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 9. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego, zainteresowania lub wybrane zajęcia sportowe.
 11. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres uczęszczania do Miejsko – Gminnego Żłobku w Daleszycach oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

 

 

Dyrektor

Miejsko - Gminnego Żłobka w Daleszycach

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Zegar