Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Żłobek w Daleszycach

 Klauzula informacyjna dla rodziców/ dzieci

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/ Pana – rodzica oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach,  z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 11C, 26-021 Daleszyce; tel: 41 3336001; email: zlobek@daleszyce.pl
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych dzieci: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia- tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka. 
 3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pani Justyna Mikuśkiewicz – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: justynam2959@gmail.com lub pod numerem telefonu  +48 664737322;
 4. Dane osobowe Pana/Pani /dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci jest ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 6. Pana/ Pani/ dziecka dane osobowe przechowywane będą przez czas określony  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 9. Rodzicom/dzieciom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego, zainteresowania lub wybrane zajęcia sportowe.
 11. Dane osobowe dzieci będą przechowywane przez okres nauki w Miejsko – Gminnym Żłobku w Daleszycach oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

 

 

            Dyrektor

Miejsko – Gminnego Żłobka

                 w Daleszycach

 

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Zegar