Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Żłobek w Daleszycach

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

WSTĘP DEKLARACJI

 

Miejsko Gminny Żłobek w Daleszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko Gminnego Żłobka w Daleszycach - http://zlobek.daleszyce.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022.05.19 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.05.19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, zamieszczone załączniki nie mają wskazanego rozszerzenia i wielkości pliku do pobrana,
  • brakuje ostrzeżeń o automatycznym otwarciu nowego okna w przeglądarce,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

W Miejsko Gminnym Żłobku w Daleszycach dla strony zlobek.daleszyce.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

Passed1 Certain ARIA roles must contain particular children [1.3.1]

Passed1 Certain ARIA roles must be contained by particular parents [1.3.1]

Passed2 <ul> and <ol> must only directly contain <li>, <script> or <template> elements [1.3.1]

Passed13 <li> elements must be contained in a <ul> or <ol> [1.3.1]

Passed40 ARIA hidden element must not contain focusable elements [1.3.1, 4.1.2]

Failed1 Form elements must have labels [1.3.1, 4.1.2]

Passed19 Inline text spacing must be adjustable with custom stylesheets [1.4.1.2, 2.1.a.a]

Passed127 , Verification required18 Elements must have sufficient color contrast [1.4.3]

Passed1 Page must have means to bypass repeated blocks [2.4.1]

Passed1 Documents must have <title> element to aid in navigation [2.4.2]

Passed38 Links must have discernible text [2.4.4, 4.1.2]

Passed35 Links with the same name have a similar purpose [2.4.9]

Passed1 <html> element must have a lang attribute [3.1.1]

Passed1 <html> element must have a valid value for the lang attribute [3.1.1]

Passed1 HTML elements with lang and xml:lang must have the same base language [3.1.1]

Passed1 Form field should not have multiple label elements [3.3.2]

Passed5 IDs of active elements must be unique [4.1.1]

Passed2 IDs used in ARIA and labels must be unique [4.1.1]

Passed53 id attribute value must be unique [4.1.1]

Passed6 Elements must only use allowed ARIA attributes [4.1.2]

Passed1 aria-hidden='true' must not be present on the document body [4.1.2]

Passed1 Required ARIA attributes must be provided [4.1.2]

Passed1 ARIA roles used must conform to valid values [4.1.2]

Passed6 ARIA attributes must conform to valid values [4.1.2]

Passed6 ARIA attributes must conform to valid names [4.1.2]

Passed6 Buttons must have discernible text [4.1.2]

Strona internetowa zlobek.daleszyce.pl spełnia wymagania w 99.66%

Ułatwienia na stronie internetowej

  • responsywność,
  • na stronie nie ma elementów, które powodują nagłe zmiany jasności lub błyskają na czerwono
  • nie ma elementów, które uruchamiają samoczynnie dźwięk.
  • na stronie jest wyszukiwarka treści.
  • zachowana jest spójność działania pasków menu i innych narzędzi nawigacyjnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator- adres e-mail: zlobek@daleszyce.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 333-60-01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko - Gminny Żłobek w Daleszycach mieści się pod adresem 26-021 Daleszyce, ul. Henryka Sienkiewicza 11c. Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony zachodniej. Budynek parterowy. Na miejscu brak dostępnych pracowników znających język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku. W przedsionku budynku, na wysokości około 1,4 m umieszczony dzwonek do sekretariatu. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Zegar