Deklaracja dostępności

WSTĘP DEKLARACJI
 
Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach - http://zlobek.daleszyce.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, zamieszczone załączniki nie mają wskazanego rozszerzenia i wielkości pliku do pobrana,
  • brakuje ostrzeżeń o automatycznym otwarciu nowego okna w przeglądarce,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach dla strony daleszyce.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

 
Applied Automatic Tests:

Passed22 , Failed6 Use alt on img elements [1.1.1]
Passed12 Use of Color [1.4.1]
Passed1 Provide descriptive titles for web pages [2.4.2]
Passed1 Provide links to navigate to related Web pages [2.4.5]
Passed1 Provide descriptive headings [2.4.6]
Passed1 Primary language of page [3.1.1]
Passed1 Use identical xml:lang and lang attributes [3.1.1]
Passed21 Define ids for elements [4.1.1]
Passed170 Provide role name for div/span with event handler [4.1.2]
Passed32 , Failed15 Use HTML form controls and links [4.1.2]
Passed1 , Failed14 Accessible name for image links [4.1.2]
Failed1 Use the title for frame and iframe elements [4.1.2]

Strona internetowa daleszyce.pl spełnia wymagania w 95.71%

Ułatwienia na stronie internetowej

  • na stronie nie ma elementów, które powodują nagłe zmiany jasności lub błyskają na czerwono
  • nie ma elementów, które uruchamiają samoczynnie dźwięk.
  • na stronie nie ma wyszukiwarki treści.
  • zachowana jest spójność działania pasków menu i innych narzędzi nawigacyjnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 3171694. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko - Gminny Żłobek w Daleszycach mieści się pod adresem 26-021 Daleszyce, ul. Henryka Sienkiewicza 11c. Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony zachodniej. Budynek parterowy. Na miejscu brak dostępnych pracowników znających język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku. W przedsionku budynku, na wysokości około 1,4 m umieszczony dzwonek do sekretariatu. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.